Všeobecné obchodní podmínky

Pracujeme v zásadě pouze po potvrzení objednávky. To platí i pro činnosti uvedené dále.

Tlumočnické služby

Za tlumočnické služby se platí v rozsahu maximální pracovní doby 5 (pěti) hodin za den a to ve výši celkové denní taxy. Všechny výdaje spojené s vykonáváním tlumočnických služeb přebírá objednavatel. Při převzetí zakázky bude převedeno překladové a jazykové službě 50 % denní taxy. Pokud se objednávka dodatečně stornuje, zůstane těchto 50 % předplatného jako honorář za výpadek zakázky u překladové a jazykové služby. Po vyřízení objednávky se ve stejný den doplatí zbývajících 50 % zbytkového honoráře v hotovosti. V případě tlumočení při jednáních platí zvláštní tarif (*) . Pro poradenské aktivity v soukromé či mezikulturní oblasti, stejně jako čtení korektur přeložených textů, platí zvláštní ujednání.

* Informaci o cenách lze poskytnout jen telefonicky.

 

Překlady

Ceny za překlady se stanoví dle počtu přeložených řádků a podle toho, zda se jedná o jazyk země náležející Evropské unii či ne (EU-Sprache, Nicht-EU-Sprache). Jedna normovaná řádka má včetně mezer 50 úderů. Opakující se pasáže se započítávají do celkové faktury jako běžný text. Faktura je splatná při předání překladu. Pro odborné překlady a překlady textů v mluvené řeči, stejně jako kombinace více jazyků, platí jiné ceny (*). Ověřené překlady se započítávají dle počtu stran a expresní příplatky se určují podle zadaného termínu vyhotovení (*). Všechny ceny jsou stanoveny bez daně z přidané hodnoty (MwSt.).

* Informaci o cenách lze poskytnout jen telefonicky.

 

Jazykový kurz online

Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut a musí být závazně sjednána telefonicky. Výlohy na vyučování (*) za celý měsíc musí být převedeny 4 týdny předem. Výlohy za internet si platí student/ka. Na každou vyučovací hodinu, která nebyla nejpozději 24 hodin před začátkem stornována, se vystaví studentovi/studentce faktura.

* Informaci o cenách lze poskytnout jen telefonicky.

Naše sezení online se konají výlučně ve smluvených termínech.

Příslušný soud v Rastattu.